کادر مدرسه

کادر مدرسه

حسین جان زاده : مدیر و موسس

محمد حسین جان زاده : مدیر اجرایی

محبوبه رجبی : معاون آموزشی

پریسا جان زاده: معاون پرورشی

محمد فاطمی : معاون انضباطی

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top